تبلیغات محیطی

اثرگذاری تبلیغات بر ناخودآگاه مخاطب با استفاده از الگوی تکرار صورت می پذیرد و در این راستا تبلیغات محیطی نقش بسزایی دارد. بیلبوردها، عرشه پل ها، استندها و دیگر انواع این رسانه هریک با ساختاری جذاب و طراحی های مدرن نقش غیر قابل اتکایی در ایجاد تصاویر ماندگار و جذاب از برند در ذهن مخاطبین بر جای می گذارد. کانون سفیر بعنوان یکی از کانون های گروه هولدینگ امکان واگذاری تعداد قابل توجهی از این رسانه ها را در مکانهای مختلف به شرکتهای محترم طرف قرارداد دارد.

بیلبورد - كانون سفیر

بیلبورد - كانون سفیر

بیلبورد - كانون سفیر