تبلیغات سراسری صدا و سیما

 خلاصه جدول تسهیلات سازمان سال 93


ردیف

عنوان تسهیلات

درصدتلویزیونی

درصد رادیویی

توضیحات

1

حضور اولین بار

150

250

درصورت عدم پخش آگهی از 90/01/01

2

تسریع

60

150

در صورت عقد قرارداد در اسفند92

3

ضمانت نامه ای

120

180

ارائه ضمانت نامه بانکی

4

نقدی

200

250

پرداخت کل رقم قرارداد بصورت نقد

5

بودجه

50  تا 285

200 تا 1140

بابت بودجه تخصیصی براساس جدول

6

مالیات برارزش افزوده

10

بابت 8% مالیات دریافتی

7

تولیدی و خدماتی

35 تا 70

بابت تولیدی یا خدماتی بودن فعالیت

8

حضور مستمر

40 تا 170

بابت سالهای حضور مستمر

9

خدمات برتر

30

حمایت از تولید کنندگان برتر

10

خوش حسابی

10 تا 30

بابت انجام به موقع تعهدات سالهای قبل

11

افزایش بودجه

30 تا 320

در صورت افزایش بودجه نسبت به سال قبل

12

قرارداد نوع (ب)

100

جهت پخش آگهی تا طبقه 14

13

قرارداد نوع (ج)

200

جهت پخش آگهی تا طبقه 10